تلویزیون امروز فعالیت استخباراتی دارد نه رسانه ای!

حمیدالله جوزجانی

دراین ده سال گذشته درمورد آزادی بیان دررسانه ها، بحث ها وبرنامه ها وجنجال های زیادی درتمام جهان،بیشترازقبل صورت گرفته وهنوزهم ادامه دارد.اگرچندسانسوروحذف دیدگاه های مخالف وغیراخلاقی و یا مذهبی خواندن بعضی مطالب تاریخ درازی دارد.

شاید یکی ازدلایل مهم گرم شدن بازارداغ بحث درمورد آزادی بیان، تحولات هرچی بیشترچند سال اخیردرزمینه وسایل اطلاع رسانی وانقلاب وسایل ارتباط جمعی باشد که افغانستان هم دراین ده سال گذشته ازآن بی نصیب نبوده وشاهد تلویزیون ها ورادیوی های گوناگونی استیم که تعداد شان کم نیستند. بعضی ازاین تلویزیون ورادیوها که درخارج ازافغانستان قابل شنیدن ودیدن درانترنت هستند ،برنامه های جالبی دارند ولی تعداد زیادشان درصورت ندیدن ونبودن، هم حس کمبود چیزی را به آدم نمی دهند. با ندیدن بسیاری ازبرنامه های تلویزیون ها و روزنامه های افغانستان ادم چیزی را ازدست نمی دهد چون اکثرآنها هیچ چیزجالبی برای گفتن و آموختن و خبرشدن ندارند.

من تلویزیون امروز را نمی بینم. دلایل زیادی برای ندیدن آن دارم ، ازجمله اینکه امکان دسترسی به ماهواره را دارم و می توانم تلویزیون های را ببینم که برنامه های بهترومعیاری تردارند. اما شب گذشته درانترنت ویوتوب برنامه شایعات تلویزیون امروز را که درمورد خانم سیما ثمربود دیدم.

بادیدن این برنامه درمورد آزادی بیان فکرمی کردم واینکه آیا می شودهرچیزی را که دل آدم خواست به نام آزادی بیان گفت؟ شاخصه هاومعیارهای قضاوت ما درموردانتقاد سازنده وآموزنده درچی است و…..بلاخره تلویزیون امروز چی معیارهای را برای انتخاب مجریان وگویندگان برنامه شان وخود برنامه دارند؟

متاسفانه درافغانستان هیچ چیزی را نمی شود بامعیار های جهانی وحتی منطقه ای قضاوت کرد. چون هیچ چیزکشورما آن استانداردهای لازم را ندارند. ازرئیس جمهورمحترم ماگرفته تااحزاب سیاسی و پروپاگندهای سیاسی و برنامه های تلویزیون ها و …و بلاخره همین حزب جبهه مشارکت ملی آقای الله دادکابلی همراه با تلویزیون اش. با آن معیارهای لازم، رئیس جمهورما به رئیس جمهورنمی ماندونجیب الله کابلی به رهبریک حزب وجبهه مشارکت ملی به یک جبهه واقعا ملی وبسیاری از خبرنگاران وبرنامه سازان تلویزیون امروز به یک خبرنگاروبرنامه ساز.

به همین خاطراست که هرچیزدرافغانستان رنگ ولعاب افغانی می گیرد. صلح به شیوه افغانی، دمکراسی نوع افغانی وطالب علم به شیوه افغانی و برادران ناراضی ..هر چیز را ما افغانیزه می کنیم و به گه می کشیم.

خلاصه برنامه شایعات را برای اولین باربا صدای مجری شنیدم که نه تنها نمی توانست بسیاری از واژه ها را درست تلفظ کندوپرازاشتباهات دستوری بود و .. درحالیکه یک خبرنگاراستانداردساز زبان جامعه خود است – محتوای برنامه هم نواقص زیادی داشت. درست است که این برنامه را چنان که ازاسم اش پیداست نمی شود با برنامه های جدی شش ونیم تلویزیون طلوع و یا با بعضی برنامه های جدی تلویزیون های دیگر مقایسه کرد اما راست اش درافغانستان هرچیزبه شایعه می ماند. شایعه نصف زندگی مردم ما را ساخته و پرداخته و خبرنگاران ما به جای تحقیق و بررسی وساختن برنامه های مستند وآموزنده درآن کشورپرازسوژه همیشه دنبال همین شایعات بوده وشایعات سرمقاله بسیاری از روزنامه های ما را می سازد.

فساد اداری درافغانستان بیداد می کند. اکثر مقامات بلند پایه دولتی درتجارت موادمخدردست دارندو… و صدها چیزدیگر ، اما من تا هنوزهیچ برنامه مستندی درمورد هیچ یکی ازاین مسایل درتلویزیون های افغانستان ندیده ام. درحالیکه برای ساختن این برنامه ها کافی است کمره تان را دریکی ازچهار راه های نزدیک ادارات دولتی بگذارید وبعدازچند ساعت حتما چند مورد رشوت خوری و .. درآن خواهید یافت. اگر ملاحظات سیاسی و امنیتی اجازه نشران مطالب را نداد، می توانید ازطریق انترنت و یوتوب و..نشر کنیدتا این مقامات متوجه شوند که چشم های استند که آنها را زیرنظر دارد.

۲

دربرنامه شایعات تلویزیون امروز شنیدم که گویا خانم سیما ثمربا ای اس ای پاکستان رابطه دارد و یکی ازبنیان گذاران جمعیت انقلابی زنان افغانستان بوده و بنا به درخواست جمعیت زنان و ای اس ای پاکستان خود را به احزاب اسلامی نزدیک می سازد و خانم ثمر آدمی فاقد درایت و شخصیت بوده وبه دستورسازمان استخبارات ای اس ای وکشورهای اروپا کارمی کند وکمیسیون حقوق بشر افغانستان دراین سالها هیچگونه دستاوردی نداشته و …بریده های از مصاحبه خانم ثمربا تلویزیون طلوع .

۳

برای من هیچ چیزی مقدس ترازازادی بیان وجود ندارد. ازادی بیان یکی ازارکان های دمکراسی در یک کشوراست وباعث مشارکت بیشترمردم درزندگی اجتماعی ومبارزه با خودکامگی دولتی که از مخفی کاری اموربهره می برند می گردد و باعث شفافیت دولتداری می شود. بدون ازادی بیان حرف زدن درمورد حقوق بشرودمکراسی حرف بی معنایی است ویکی ازشاخصه های اصلی حکومت های خودکامه ازبین بردن آزادی بیان است و بی دلیل نیست که درتمام کنوانسیون های حقوق بشرو مربوط به حقوق بشردرمورد آزادی بیان تاکید شده است.

درماده ۱۹ هم اعلامیه جهانی حقوق بشرامده است:

هرفردی حق آزادی عقیده و بیان را دارد واین حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و درکسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان وبدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده ١٠ کنوانسیون حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی شورای اروپا؛ ماده ١٣ کنوانسیون آمریکائی مربوط به حقوق بشر؛ و ماده ٩ منشور آفریقائی حقوق بشر و خلق ها ودیوان اروپایی حقوق بشرنیزبر ازادی بیان تاکید نموده است. *۱)

بناهرکسی می توانددرصورت داشتن سند ومدرک ازهرکسی که می خواهد انتقاد نماید وخانم سیما ثمرنیزمستثنی نیست.

۴

آنچه موجب نوشتن این چند سطر می شود دیدن این برنامه نیست، چون این برنامه بنا به نام آن برنامه “شایعات” است بلکه درمورد نجیب الله کابلی وحلقات دیگری است که درپشت این شایعات قراردارند ودرجریان پخش این برنامه نیزسخنانی ازاو را نشرکردند ودرچندین کنفرانس های مطبوعاتی که قبلا درمورد کمیسیون حقوق بشرداشته درمورد فساد و بی برنامه گی و سهل انگاری دراین اداره اشاره نموده وخانم سیما ثمررا با زننده ترین لحن بیمار و عقده ای می نامد.

خانم سیما ثمرراهمه می شناسند. تلاش بی امان وخسته گی نا پذیراودریک جامعه زن ستیزکه رهبران مذهبی و قومی آن حتی به زنان خود اجازه دید و بازدید با هیچ مردی حتی با برادر خود را هم نمی دهد قابل ستایش و تقدیراست. )۲)

فردی که درتمام جهان به بانوی مکتب سازمشهور والگوی برای اکثر دختران درکشورهای اسلامی است وثمره تلاش اش هزاران دانشجو وده ها مکتب وشفاخانه درنقاط مختلف افغانستان حتی در زمان سگ جنگی های احزاب مختلف اسلامی وطالبان هیچگاه ازخدمت وکمک به مردم اش غافل نمانده قابل ستایش وتقدیراست.

درخواستم ازاقای نجیب الله کابلی این است که اگرایشان سواد خواندن این نوشته و نوشتن را دارد لطف نماید به این سوال ها پاسخ داده و مدارک ارایه نمایند تا ما بی خبران نیزآگاه گردیم.

۱- شما ادعادارید که اسنادی دردست دارید که نشان می دهد خانم سیما ثمربرای حذف نام تعدادی ازرهبران جهادی که به نقض حقوق بشرو جنایات جنگی متهم شده اند ۵۰ تا ۲۵۰ هزار دالر امریکایی رشوت دریافت نموده. بارها درجا های مختلفی همین ادعا را کرده اید و اگر راست می گوید و کسی شما را بااسناد و فاکتورهای خرید ازمغازه های شهر نوبازی نداده همان اسناد ها راازطریق انترنت وتلویزیون نشرنماید. مطمن باشید این کار شما خدمتی بزرگی برای ملت و مردم افغانستان و شفافیت سازی و مبارزه با فساد اداری و ….خواهد بود و مردم افغانستان هیچگاه این خدمت شما رافراموش نخواهد کرد.

۲- شما ادعا دارید که خانم سیما ثمربا ای اس ای پاکستان و دیگرسازمان های جاسوسی دنیا ارتباط دارد. آیا سندی دراین مورد دارید؟ اگر ندارید که مطمن ام چنین است چرا متوجه نمی شود که ان ضرب المثلی که می گویند” سیاست پدرومادرنمی شناسد” حرف و عمل بی وجدان های استند که نه سیاست را می فهمند و نه بوی ازشرافت برده اند. تازه اگرچنین سندی دارید ، این سند را ازکجا به دست آورده اید؟ تنها جاسوسان استند که همدیگر را می شناسند ومی توانید بفرماید که خود شما برای کدام سازمان جاسوسی فعالیت می کنید؟ درمصاحبه که سال گذشت داشتید، گفته بودید که ماموران اطلاعات ایران می خواهند با شما درتماس شوند آیا موفق با معامله با آنها شدید؟ ایا تمویل مالی شدن کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان توسط اتحادیه اروپا به تنهایی می تواند دلیلی برای جاسوس بودن خانم سیما ثمرگردد؟ درآن صورت ریاست جمهوری افغانستان چی می شود؟ بکس های پولی را که درطیاره ازایران تحویل می گیرد ونزدیک ترازآن همین تلویزیون امروزخودت که توسط سفارت امریکا و اسرائیل تمویل می شود؟ یااین پول دومیلیون دالری برای ساختن تلویزیون راباهمان نظامیانی که آقای مسکینیاررامجبوربه مصاحبه نموده بودید، ازمردم شیرینی گرفته اید؟ ویا توسط ساختن گیست هاوس های برای مشتریان دختران چون زهراه موسوی به دست آورده اید؟ *۳)

شعارهای انتخاباتی تان را دریکی ازسایت های انترنتی دیدم. آب شیرین افغانستان معادل نفت منطقه است و یا آن شعاردیگر ات که ” افغانستان زیباست” که احمقانه ترین شعارانتخاباتی بودکه درزنده گیم دیده ام، باورخود شماهم شده است؟ چرامتوجه نمی شوید که ازارگ ریاست جمهوری تااردوی ملی و وزارت اطلاعات و فرهنگ و…همه نه با آب شیرین افغانستان بلکه باکمک کشورهای خارجی تمویل می شود ودراین میان چراحمایت مالی اتحادیه اروپاوامریکا برای کمیسیون حقوق بشرافغانستان برای شما اینقدرمساله سازشده است؟

۳- درزمان حاکمیت حزب خلق وپرچم درافغانستان نیروهای مختلف اسلامی توسط آمریکا، کشورهای عربی، واتحادیه اروپا تمویل مالی وتسلیحاتی می شدند. بعد ازحمله امریکا وناتو به افغانستان نیز افراد واحزاب زیادی توسط این کشورها حمایت مالی شدند. لطف نموده یکی ازاین افراد و احزاب و اشخاص را به عنوان نمونه نشان دهید که نه ده ها مکتب وهزاران دانشجوتحویل جامعه داده باشد بلکه به اندازه یک دهم این بانو برای مردم افغانستان واین کشوربدبخت خدمت نماید؟

انتقاد کردن هم درکشورمثل افغانستان که ازنارسایی ها مختلفی رنج می برد، کارحتی آنهایی شده است که خودشان یکباردرزندگی شان یک قدم نیکی برنداشته ولطف نموده بفرماید که شما درجریان این ده سال چی فعالیت های نیکی جزشایعه پراگنی برای این مردم داشته اید؟
درست است که شما تظاهرات های را به خاطر وضعیت اسفبارمهاجرین افغانستانی درایران براه انداختید وقابل تقدیراست اما حتی درحس وطن پرستی وهموطن دوستی شما درهمین زمینه هم می شود شک داشت. ازکجا معلوم است که اینکار با کمک و دستورکشورهای دیگر انجام نگرفته باشد.؟

۴- در این ده سال گذشته بارها متوجه شده ام که اشخاص مختلفی برای کوبیدن وآهنگری کردن طرف مقابل همیشه ازحربه مذهب استفاده نموده ومخالف خود را به شعله ای بودن متهم می نمایند. از آنجایکه اکثریت مردم ما مذهبی و بیسواد استند انتظار دارند که با چنین بر چسب های طرف مقابل خود را ازمیدان بدرنمایند اما این مردم دیگرفریب شعارهای میان خالی چون “افغانستان زیباست” و “اب افغانستان شیرین است” را نمی خورند بلکه به کارکردهای یک شخص توجه می نمایند. من دقیقا نمی دانم که خانم سیما ثمر عضویت این حزب را داشته یا نه اما درهرصورت اش حزب شعله جاوید افغانستان که اگر چند خودم با بعضی ازدیدگاه هایشان موافق نیستم و عضویت هیچ حزبی را هم نداشته ام ،بیشترین قربانی را درآن کشور داده و درخشان ترین کارنامه را درمیان احزاب مختلف کمونیستی و اسلامی دارد. این حزب و اعضای آن حداقل تاکنون ازطرف هیچ ارگانی به نقض حقوق بشرو جنایات جنگی متهم نشده است.

منبع: کابل پرس | افغانستان پرس

In this article

Join the Conversation