پیام شبکه سراسری مردم هزاره در مورد عزاداری ماه محرم، سایر گردهمایی ها و هزینه های آن

شبکه سراسری مردم هزاره: همانگونه که همه ما اطلاع داریم، جمعیت قابل توجهی از جمعیت مردم هزاره را هزاره های شیعه مذهب تشکیل می دهند. با فرارسیدن ده روز نخست ماه محرم، شیعیان هزاره با برپایی مراسم مختلف، به عزاداری می پردازند. در کنار هزاره های شیعه مذهب، جمعیت قابل توجهی از مردم هزاره، سنی مذهب می باشند. بخشی از مردم هزاره نیز به آیین ها و باورهای مذهبی دیگر معتقد می باشند.

شبکه سراسری مردم هزاره معتقد است که رشد فکری جامعه هزاره و عقیده داشتن به باورهای آزاد و دموکراتیک و اندیشه های آزادی خواهانه و برابر خواهانه، باعث شده که دیگر دشمنان مردم هزاره نتوانند مانند گذشته از تنوع مذهبی جامعه ما سوء استفاده کنند تا باز با شدت بیشتری دست به قتل عام و نسل کشی بزنند. تاریخ نشان داده که وقتی ظالمان، مردم هزاره را هدف قرار می دهند، هدف آنان قتل عام مردم هزاره است. برای آنان تنوع مذهبی و منطقه ای مردم هزاره اهمیت ندارد و در هر شرایطی، در هر جایی و در هر زمانی، با هر روش ممکن، اقدام به کشتار مردم هزاره می کنند.

در بیش از یک قرن اخیر، حاکمان افغان و سایر دشمنان مردم هزاره، در کنار جنایت های مختلف ، سعی در ایجاد تفرقه میان مردم هزاره بنام مذهب، منطقه و جای داشته اند که خوشبختانه اکنون مردم ما به سرعت، ضمن احترام به تنوع در درون جامعه، به پیکره واحد و یکپارچه جامعه هزاره می پیوندند.

حرکت های جمعی مردم هزاره مانند برگزاری تظاهرات جهانی، بخوبی نشان می دهد که ما همه با هم هستیم، یکپارچه و هماهنگ.

اکنون مردم هزاره بیش از هر دوره ی تاریخی دیگر معتقد به یکپارچگی و انسجام برای مقابله با جنایت و جنایتکاران می باشند. مردم هزاره از آموزه های دینی محبت، فداکاری، صلح، عدالت و برابری را برداشت می کنند و نه انتحار، آدم کشی، تجاوز و تظاهر به خشونت را. در نهاد و درون جامعه هزاره، موجی از عشق و صفا وجود دارد که به حقوق همه افراد بدون در نظر گرفتن، جنس (زن یا مرد)، مذهب، رنگ و نژاد احترام می گذارد. مردم هزاره خود قربانیان اصلی جنایت می باشند و آن ها طعم و لذت برابری و عدالت را به خوبی درک می کنند.

با این وجود، دشمنان مردم هزاره از راه های مختلف سعی در تفرقه افکنی و مخدوش کردن چهره مردم هزاره دارند. عده ای در لباس دوست و در لباس هم مذهب، به غارت و یغمای مردم هزاره می پردازند. آنان در ظاهر با مردم هزاره همراهی و دوستی می کنند اما در نهان با دشمنان مردم هزاره همراه هستند و اهداف شبکه های استخباراتی کشورهای مختلف را دنبال می کنند.

سوء استفاده از اعتقادات مذهبی و خشن جلوه دادن جامعه هزاره و یا وابسته نشان دادن جامعه هزاره به حکومت ایران، یکی از راه های مخدوش کردن و ضربه زدن به جامعه هزاره توسط دشمنان مردم هزاره می باشد. به همین دلیل بسیار مهم است که در روزهای محرم، تا جایی که می توان، ابزار تبلیغاتی دشمکنان مردم هزاره را برای خشن نشان دادن جامعه هزاره فراهم نکنیم.

شبکه سراسری مردم هزاره ضمن احترام به باورهای مردم هزاره از آنان می خواهد که از هر راه ممکن مانع از سوء استفاده دشمنان مردم هزاره شوند.

گردهمایی ها و مراسم مختلف مانند مراسم ماه محرم را باید به گردهمایی هایی برای همفکری و جستجوی راه هایی برای کمک به جامعه هزاره و مقابله با دشمنان مردم هزاره تبدیل کرد.


حضور و اجتماع مردم هزاره در هر مراسم و به هر دلیل آیینی و غیر آیینی باید حضوری فعال باشد که به رشد و پیشرفت جامعه ی ما کمک کند و نه اینکه باعث خمودگی، تخریب روحیه و ضایع شدن وقت و ضایع شدن منجر پول شود.
شبکه سراسری مردم هزاره از تمام اقشار جامعه هزاره می خواهد که تا جایی که می توانند از مصرف بی جای پول خودداری کرده، با کم کردن هزینه های مراسم مختلف، صندوق های کمک مالی ایجاد کنند. مردم هزاره می توانند با ایجاد صندوق های کمک مالی زیر نظر افراد معتمد در محل زندگی شان، در شرایط اضطراری، به جامعه هزاره کمک کنند. در برخی موارد دیده می شود که هزینه های هنگفت برای کارهایی صورت می گیرد که هیچ نفعی برای جامعه ما ندارد و اگر درست و حتا بر اساس آموزه های دینی سنجیده شود، باید بجای آن، مکتب و شفاخانه و سایر تاسیسات ضروری مردم هزاره را در مناطق مختلف ایجاد کرد.

شبکه سراسری مردم هزاره در این راه از همه ی اقشار جامعه دعوت می کند تا به همفکری یکدیگر، طرح هایی مانند مکتب و شفاخانه را برای مردم هزاره روی دست بگیرند. در این راه تشویق و راهنمایی نخبگان جامعه هزاره مفید و سودمند است.

مردم هزاره قدرت دارند، قدرت آنان در یکجا شدن آنان بدون در نظر گرفتن تنوع مذهبی، منطقه و جای می باشد. با قدرتی که مردم هزاره در اتحاد و یکپارچکی دارد، می توان به راحتی سد آهنینی علیه دشمنان مردم هزاره ساخت.

شبکه سراسری مردم هزاره
www.HazaraPeople.com

In this article

Join the Conversation