تظاهرات گسترده مردم هزاره در شهر روم “ایتالیا”

دیروز شنبه اول اکتوبر شهر روم ‍پایتخت ایتالیا نیز شاهد تظاهرات گسترده ی مردم هزاره بود. مردم هزاره ساکن کشور ایتالیا در این روز به خیابانهای شهر روم ریختند تا یکبار دیگر علیه کشتار سیستماتیک مردم هزاره در افغانستان و‍پاکستان اعتراض نموده وهمبستگی وهمدری خویش را با برادران وخواهران شان در پاکستان وافغانستان اعلام نمایند.

این تظاهرات که از یکی از میدانهای مرکز شهر روم در ساعت ۲ بعد از ظهر شروع شده بود در میدان “سنتی اپوستولی” در مقابل دفتر سازمان ملل متحد خاتمه یافت. مردم هزاره ساکن کشور ایتالیا در اعتراض گسترده ی شان از سازمانهای حقوق بشری وجامعه ی بین المللی خواستند تا سکوت شانرا در برابر پاکسازی قومی که در افغانستان وپاکستان در جریان است بشکنند وبا فشار آوردن روی حکومت های این دو کشور از نابودی یک قوم جلوگیری نمایند.


گزارش کامل این تظاهرات به زودی از سایت مردم هزاره نشر خواهد شد.

شبکه ی سرتاسری مردم هزاره

In this article

Join the Conversation