علی تقوایی
دیروزکوچیهای مسلح کمی با رمه های شان پیشروی کرده بودند، اما با فیرهای نیروهای دفاعی مردم ما مواجه شدند. کوچیها بدینسان نشان دادند که آنها مانند سالهای گذشته، با آمادگیهای بیشترآماده تهاجم بردروازه هزارستان اند. اما نیروهای دفاعی مردم به آنها پاسخ دندان شکن دادند. کوچیها ناگزیرشدند که عقب نشینی کنند. این عقب نشینی سبب شد که جنازه شهید میرحسین همسنگرشهید قهرمان فرمانده طوفان، سال پاردرجنگ سنگرقنبرعلی مفقودبود، پیدا شد جسد اورا کوچی ها درپشت غژدی های شان مخفی کرده بودند. جنازه آن قهرمان شهید به کجاب منتقل گردید وباحضورمردم، یاران وهمسنگران مقاومت دفن گردید.
مردم ما باید بدانند که سنگرهای دفاعی شان تحت رهبری جنبش مقاومت برای عدالت، درگلوگاه ودروازه ورودی هزارستان قراردارد. تمام تلاش هزاره ستیزان وبخصوص کوچیها که دربرخی مناطق زمینهای مردم را به جبرغصب کرده اند ودرتبانی با حکومت های محلی اوغانی، قباله های جبری – نه شرعی – نیزاخذ کرده اند، منتظرشکستاندن این دروازه و ورود به سایرنقاط هزارستان اند. تا به زعم خود برزمینها وعلفچرهای هزارستان دسترسی پیدا کنند. اگرمردم هزارستان مرکزی با جبهات دفاعی وبخصوص جنبش مقاومت برای عدالت تحت رهبری فرمانده علیپور، ازلحاظ تقویت سنگرها وحمایت های لوژستیکی همکاری لازم را نکنند، کوچیها به آرمان واهداف خود میرسند. لذا باید برخاست وخود را تکان داد دنیا را به چشم بازدید که هزاره ستیزان ازچهارسو برهزاره ها حملات شان را آغاز کرده اند. در کابل، درشمال، درغزنی و درمرکز هزاره کشی میکنند، طفل ومادر را دربستر میدرند، انسان هزاره را تیرباران میکنند وبعد آتش میزنند. اینها همه باید برای ما وبرای نسل امروزما آموزنده، عبرت انگیز و تکان دهنده باشد. باید به این آگاهی رسیده باشیم که دیگر تاریخ عبدالرحمان خانی برما تکرار نشود.
اما باید افتخار کرد جبهات مقاومت هزاره ها برپایه ای تعهد وایمان استوار درمقابل دشمن غدارومکارشان ایستادگی کرده ومیکنند. ولی حضورآگاهانه مردم درکل مناطق هزاره نشین، باتوجه به خطرات احتمالی، باید متحدانه وفشرده باشند. وسنگرهای سنگرداران شان را با حمایت های نیروی انسانی، مادی ومعنوی ازداخل وخارج درمقابل دشمنان تا دندان مسلح که حمایت های بیرونی را نیزبا خود دارند، تقویت وگسترده بسازند.
ما باید همصدایی مبارزه با دشمن را دردستور کارخویش قرار بدهیم. ازشعاردادن ها خارج شویم ودرعرصه عمل، جبهات دفاعی مان را استوار و پایا نگهداریم. خوشبختانه امروزکانون های مقاومت هزاره ها در اقصا نقاط کشور درمقابل دشمان آزدی، مدنیت، فرهنگ وعدالت، حماسه های سترگی آفریده اند. دیگران درتقلای کرسی های پردرآمد دولتی ازمال بیت المال افتاده اند و فقط درسخن شعارصلح میدهند ولی درعمل تلاش میکنند که با راه اندازی نفاق های قومی، قبیله ای وهزاره ستیزی به تداوم اقتدار سیاسی شان دربستر جنگ ادامه دهند اما هزاره ها درسنگرهای دفاعی شان دشمنان میهن را تار و مارمیکنند تا به صلح واقعی دست یابند.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید