درز پیش نویس منشور طالبان به رسانه ها

94 0

به گزارش شبکه سراسری مردم هزاره، در پیش نویس منشور طالبان به نام “منشور امارت اسلامی افغانستان” که به رسانه ها درز کرده است، طالبان بر ایجاد نظام امارت اسلامی و داشتن پرچم سفید تاکید کرده اند.
در این منشور ۱۴۹ ماده ای آمده است:

ماده دوم:
نظام حکومتی افغانستان”امارت اسلامی”است.

ماده سیزدهم:
“موقف امارت اسلامی در باره تمامی مسایل سیاسی در شورای رهبری و از لحاظ شرعی در شورای علما پس از ارزیابی تایید ویا رد می‌شود”.

ماده بیست ویکم:
“تمامی لایحه‌های امارت اسلامی پس از موافقه شورای رهبری، شورای علما و امیرالمُومنین یا نآیب واجب التنفیذ می گردد”.

ماده بیست وپنجم:
امارت اسلامی برای انتخاب امیر المومنین دو راه دارد:

الف: انتخاب از راه اهل الحل والعقد
ب: از طریق انتخاب ولی العهد ازسوی امیر المومنین پیشین

ماده بیست ونهم:
امیرالمومنین صلاحیت کامل درانتخاب وعزل هر عضو امارت اسلامی دارد، هیچ کس حق سرپیچی از تصمیم او را ندارد.

ماده چهل وپنجم:
امارت اسلامی در ساختارش دو شورا یعنی “شورای رهبری و شورای علما” دارد که برای سرعت ، بهبود کارهای سیاسی و حل مشکلات کمک می‌کنند.

ماده شصت وسوم:
شورای علما در چارچوب شریعت اسلامی تمامی امور را ارزیابی و تمامی لایحه‌ها، فرمان‌ها و قوانین امارت اسلامی را بر بنیاد رهنمودهای شریعت تهیه می کند.

ماده هفتاد و چهارم:
امارت اسلامی به اجرای آن قوانین سازمان ملل متحد مکلف نیست که در تضاد با ارزش‌های اسلامی باشد مانند: آزادی بیان بیرون از چارچوب شریعت اسلامی، حقوق بشر، و حقوق مدنی.

ماده یکصدوششم:
امارت اسلامی در تمامی نهادهای آموزشی”مدرسه ها ومکتب‌ها” تا سطح لیسانس فراگیری علوم اسلامی و عصری را لازمی می داند. درمکتب‌ها از سی تا پنجاه در صد علوم دینی یعنی “آموزش قرائت، تجوید، حدیث، تفسیر،ابتدایی صرف، نحو و اصول الفقه لازم است”.

ماده یکصدوچهل وپنجم:
لایحه امر المعروف و دعوت الارشاد باید در این منشور جا داده شود و اگر نیازی به تعدیل آن بود باز دیده خواهد شد.

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید