درز پیش نویس منشور طالبان به رسانه ها

به گزارش شبکه سراسری مردم هزاره، در پیش نویس منشور طالبان به نام “منشور امارت اسلامی افغانستان” که به رسانه ها درز کرده است، طالبان بر ایجاد نظام...

1 0
1 0

به گزارش شبکه سراسری مردم هزاره، در پیش نویس منشور طالبان به نام “منشور امارت اسلامی افغانستان” که به رسانه ها درز کرده است، طالبان بر ایجاد نظام امارت اسلامی و داشتن پرچم سفید تاکید کرده اند.
در این منشور ۱۴۹ ماده ای آمده است:

ماده دوم:
نظام حکومتی افغانستان”امارت اسلامی”است.

ماده سیزدهم:
“موقف امارت اسلامی در باره تمامی مسایل سیاسی در شورای رهبری و از لحاظ شرعی در شورای علما پس از ارزیابی تایید ویا رد می‌شود”.

ماده بیست ویکم:
“تمامی لایحه‌های امارت اسلامی پس از موافقه شورای رهبری، شورای علما و امیرالمُومنین یا نآیب واجب التنفیذ می گردد”.

ماده بیست وپنجم:
امارت اسلامی برای انتخاب امیر المومنین دو راه دارد:

الف: انتخاب از راه اهل الحل والعقد
ب: از طریق انتخاب ولی العهد ازسوی امیر المومنین پیشین

ماده بیست ونهم:
امیرالمومنین صلاحیت کامل درانتخاب وعزل هر عضو امارت اسلامی دارد، هیچ کس حق سرپیچی از تصمیم او را ندارد.

ماده چهل وپنجم:
امارت اسلامی در ساختارش دو شورا یعنی “شورای رهبری و شورای علما” دارد که برای سرعت ، بهبود کارهای سیاسی و حل مشکلات کمک می‌کنند.

ماده شصت وسوم:
شورای علما در چارچوب شریعت اسلامی تمامی امور را ارزیابی و تمامی لایحه‌ها، فرمان‌ها و قوانین امارت اسلامی را بر بنیاد رهنمودهای شریعت تهیه می کند.

ماده هفتاد و چهارم:
امارت اسلامی به اجرای آن قوانین سازمان ملل متحد مکلف نیست که در تضاد با ارزش‌های اسلامی باشد مانند: آزادی بیان بیرون از چارچوب شریعت اسلامی، حقوق بشر، و حقوق مدنی.

ماده یکصدوششم:
امارت اسلامی در تمامی نهادهای آموزشی”مدرسه ها ومکتب‌ها” تا سطح لیسانس فراگیری علوم اسلامی و عصری را لازمی می داند. درمکتب‌ها از سی تا پنجاه در صد علوم دینی یعنی “آموزش قرائت، تجوید، حدیث، تفسیر،ابتدایی صرف، نحو و اصول الفقه لازم است”.

ماده یکصدوچهل وپنجم:
لایحه امر المعروف و دعوت الارشاد باید در این منشور جا داده شود و اگر نیازی به تعدیل آن بود باز دیده خواهد شد.

In this article

Join the Conversation