Facebook Google Twitter LinkedIn Email

شیرزاد مبارز
کابل

جشنوارۀ رقص‌های محلی امروز پنجشنبه چهارم دلو از سوی خانۀ فرهنگ آسیا و ابتکار فرهنگی راه ابریشم دردر باغ بابر کابل برگزار شد.

در این جشنواره، شش نوع رقص محلی از جمله اتن، سه‌ گونه رقص‌ هزارگی و رقص سماع توسط گروه های مختلف جوانان اجرا گردید.

برگزار کنندگان این جشنواره، هدف برگزاری آن را احیای رقص‌های محلی کشور می‌گویند که به گفتۀ آنان در سه دهه اخیر به علت نابسامانی‌ها، فراموش شده‌اند.

نجیب فرزاد، مسؤول خانه فرهنگ آسیا و از برگزار کننده‌گان این جشواره گفت: “جشنوارۀ رقص‌های محلی افغانستان، در واقع بخشی از پروژۀ رقص‌های فراموش شده است که از یک سال به اینسو کار آن شروع شده بود.”

صابره، یکی از اجرا کننده گان گفت: “ما می‌خواستیم که فرهنگ خود را زنده کنیم. چون این رقص‌ها ازبین رفته و فراموش شده است و در بین مردم چندان رواج ندارد.”

در این جشنواره، رقص‌هایی از گوشه‌های دیگر کشور از جمله رقص «لیزکی» از مردمان ازبیک کشور و رقص «قطغنی» از مردمان شمال شرق کشور نیز اجرا شدند.


دیدگاهتان را بنویسید