امیرشریف

به گفته تیم اعزامی شفاخانه بامیان، وضعیت صحی اعتصاب کنندگان قابل نگرانی است. از سه روز بدینسو تعدادی از جوانان و فعالین مدنی بامیان علیه کشتار هدفمند هزاره ها در افغانستان، اعتصاب غذا کرده و در مقابل دفتر ساحوی یوناما خیمه دادخواهی برپا کرده اند.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید