تعدادی از دانشجویان دانشگاه کابل، نهاد علمی، فرهنگی جوانان معاصر و آموزشگاه علمی، پژوهشی تسنیم با داکتر عبداللطیف نظری دیدار و حمایت شان را از ایشان اعلام نمودند. آقای نظری نیز از تشریف آوری و حمایت های صمیمانه دانشجویان اظهار سپاس و تشکری نمود و گفت با کمک شما نسل جوان و دانش آموخته در راستای یک رقابت سالم انتخاباتی گام برمی دارم و استقبال شما دانشجویان از حضور بنده در کارزار انتخابات پارلمانی فرارو، فردای پرامید را زمزمه می کند. وی همچنین افزود: “کار با جوانان دانش پژوه برایم جاذبه ویژه دارد؛ زیرا نیروی بالنده که در توسعه فرهنگی وسیاسی کشور نقش دارد، همین نسل خردورز می باشد.”

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید