Facebook Google Twitter LinkedIn Email

کامران میرهزار
زنان هزاره در مبارزات هزاره علیه ظلم پیشگام می باشند. زنان هزاره شایستگی و توانایی داشتن Hazara Women International سازمان بین المللی زنان هزاره را دارند و می توانند این سازمان را به یکی از معتبرترین سازمان های جهانی زنان تبدیل کنند. در شرایطی که هزاره ها به شدت نیازمند یک سازمان معتبر بین المللی دموکراتیک می باشند، تاسیس سازمان بین المللی زنان هزاره یک ضرورت می باشد. مطمئن هستیم که زنان و سازمان های زیادی در سراسر جهان از سازمان بین المللی زنان هزاره حمایت و پشتیبانی خواهند کرد.

زنان هزاره در مبارزات هزاره علیه ظلم همیشه پیشگام هستند.

امیدواریم زنان هزاره دست به دست یکدیگر داده و بدون توجه به سنگ اندازی هایی که در گذشته صورت گرفته، این سازمان را تاسیس کرده و فعالیت خود را با قدرت آغاز کنند.


دیدگاهتان را بنویسید