از ارزگان خبر می رسد که طالبان فاشیست ۹ نفر هزاره را در روز پنجشنبه، هنگامی که آنها به طرف خانه هایشان می رفتند، به طور فجیعی به قتل رساندند. شاهدان عینی می گویند که طالبان حتی بدنهای آنها را تکه تکه کردند.
دولت کرزی تا هنوز هیچ عکس العملی نسبت به این جنایت نشان نداده است.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید