۲ دیدگاه

 1. John Howard, the then prime minister of Australia, was a cruel, opportunistic man who exploited the refugees plight for political gains and to get reelected.Ultimately, God gave him what he deserved. He was booted out of not only his prime ministership job but also out of pariament in 2007 election.

 2. barat ali rasoli در

  ای وکیل این دوره ، ناله را ز دل سر کن وضع حال مردم بین دیده ای ز خون تر کن
  نشۀ مـــی کرســــی تا نیاورد نسیــــــان درس درد ملت را هر نفس مکرر کن
  نیست در خور همت فکرت معاشی چند ؟؟؟؟ بدست آور فکر قرض کشور کن
  دفع برف و باران کن از فقیر قوم آنگاه ؟؟؟؟ و ز مرمر قصر خود محجر کن
  سود خویش از این ملت معنی کفن دزدیست خود تو عین معروفی باش و نهی منکر کن
  خواهی ار شود آباد قصر آرزوی ما کاخ حرص ویران ساز آز را محقر کن
  ای جوان وطن داده است پرورش به آغوشت شکر این جوانیها شفقتی به مادر کن
  شیشه ز اجنبی شرم است باده نوش وحدت را آب تاک خود بِفشر قلب پاک ساغر کن
  کی قرین عصمت گشت بی خبر ز نوعیّت جنبشی تو هم امروز ای خجسته خواهر کن
  زیب قامت ما نیست ثوب دیگران بلخــــی از گیاه این بوستان جامه باف در بر کن

پاسخ دهید