متفکران, نویسندگان و هنرمندان جهان

به هدف تشویق و آشنایی قوما با جهان, این اسامی با نقش و نگار هزارگی طراحی شده اند.  

4 0