نویسنده: حفيظ الله خرم
در سالهاي اخير گروهك تروريستي طالبان از دو استقامت فعاليت هاي سياسي و نظامي شان را شدت بخشيده اند. از يك طرف با استفاده از قدرت نرم دپلماسي وارد مذاكره شده اند و از طرفي ديگر با خشونت تمام عيار مجهز به نيروي سخت افزار جنگي حملات گسترده و منظم شان را بالاي قندوز، فارياب، غزني، دايكندي، بهسود، جاغوري و ارزگان و جا جاي كشور گسترش داده بودند كه هم اكنون تمام توجه و قدرت شان را با حملات پي در پي بالاي دره صوف، عبدالگان، والسوالي زارع و مناطق همجوار شدت و سرعت بخشيده اند.
مردم محل با كمترين امكانات و آخرين توان و اما با روحيه بالا و اراده آهنين در مقابل تعرض تروريستان داخلي و منطقه اي همچون كوه استقامت دارند و در دفاع از شرف، هستي و سرزمين شان جانانه مقاومت مي كنند، اما طرف مقابل با بيشترين امكانات مالي و تسليحاتي بخاطر معاش دالري و منافع بيروني ها پروژه اي مي جنگند؛ آنجاست كه انسان گرگ انسان مي شود، يكي در تقلاي زندگي و براي زنده ماندن و امنيت مي رزمد و ديگري براي شهرت، دولت و قدرت خون مي ريزد و بلاي جان مردم بي گناه شده اند.
در سقوط غزني نثر حماسي و اشعار انقلابي سروديم، در سقوط قندوز و فارياب تظاهرات نموده از رسانه ها صدا بلند كرديم، در حمله به بهسود، ارزگان و جاغوري با تظاهرات شبانه در كوچه فرياد كشيديم، با گزارش نويسي، روحيه دادن و حماسه سرايي در شبكه هاي اجتماعي گوش فلك را كر كرديم، اما خوب كرديم دست گل ما درد نكند؛ نظر به شرايط بايد چنان مي كرديم كه خوشبختانه مسوليت مان را انجام داديم، و اما دريغ از يك گزارش و يك كلمه روحيه بخش در مورد جنگ و مقاومت بي مانند دره صوف.
ياد و خاطرات آن همه شور، فرياد، واكنش، تلاش و توجه كه نسبت به ديگر ساحات كشور صورت مي گرفت بخير، و اما دره صوف تنهاي تنها در سكوت رسانه ها و فراموشي شبكه هاي اجتماعي همچنان قهرمانانه مي رزمد و جانانه مقاومت مي كند. بر در و ديوار خانه ها و سنگر هاي شان نوشته و تعهد سپرده اند كه “سر مي دهيم، سنگر نمي دهيم”
چند هفته هست دره صوف، شولگره و عبدلگان و السوالي زارع در آتش جنگ تعرضي تروريستان مي سوزند. راد مردان در سنگر هاي دفاعي با شجاعت، عزم راسخ و قدم هاي استوار همچنان دليرانه مقاومت مي كنند؛ زنان قهرمان مصمم تَر از هميشه در پشت جبهه همچون كوه، رزمندگان را حمايت و پشتبان اند.
تنها پريشب تاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٠ هشت حمله سنگين با رهبري شخص مولوي انيس فرمانده عمومي طالبان در شمال از چند استقامت از جمله از كوتل استراتيژيك اليجو و مسير ‘شاه تيغ’ بالاي دره صوف صورت گرفته كه با مقاومت شديد مبارزين و نيروهاي شجاع خيزش مردمي به شكست مواجه شده اند، طالبان با تلفات بيش از ٢٠ كشته سرافگنده عقب نيشيني كرده اند.
ديشب تاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٠ بارديگر حملات گسترده از دو مسير بالاي عبدلگان و والسوالي زارع صورت گرفته كه اينبار نيز با مقاومت بي نظير مدافعين مردمي به شكست فاحش با تلفات سنگين طالبان منجر شده است؛ چنانچه صداي ضبط شده مخابراتي طالبان با مقر فرماندهي شان شكايت از آن دارد كه تلفات سنگين را متحمل شده و حتي يك متر پيش روي نداشته اند.
دره صوف خواب آشفته ديرينه و خنجر برنده اي هست بر قلب سياه طالبان. دره صوف را بيجا كوباني افغانستان نگفته ايم. ٢٠ سال قبل زماني كه ٩٠ در صد خاك افغانستان تحت تسلط رژيم اماراتي طالبان قرار داشت، و اما دو نقطه كشور همچنان مقاومت مي كردند، پلنگان مغرور دره صوف و شيران شجاع پنجشير و اينك بعد از ٢٠ سال تروريستان بار ديگر تلاش دارند رويايي ديرينه سقوط و تصرف دره صوف را عملي سازند، كه خواب است و خيال است و جنون.
از دولت چه بگويم، اميدوارم شوراي امنيت ملي، وزارت دفاع و داخله وظيفه انساني و مسوليت حكومتي شان را در قبال شهروندان صلحدوست دره صوف فراموش نكنند. دره صوف از يكطرف قله مقاومت و دژ شكست ناپذير نبرد حق و عدل عليه باطل و بي عدالتي ها بوده و از طرفي ديگر يكي از شاه راههاي پيروزي كاروان نظام نوين پسا يازده سپتامبر براي تشكيل دولت مدرن در افغانستان بشمار مي رود. دره صوف و دره صوفيان قهرمان مثل هميشه سرشار و سرزنده و سربلند باشيد؛ ما مردم فراموش كار هستيم و اين سرشت شوم ادميزاد هست، اما تاريخ شما را فراموش نخواهد كرد.
در اخير مي خواهم يك سپاس ويژه از يك سياستمدار ويژه داشته باشيم: استاد محقق شايد تنها رهبري باشد كه در كنار رهبري مقاومت مردمي، به يك خبر نگار فعال و گزارشگر ساده و بي ادعا تنزيل رتبه داده است كه خيلي رهبران چنين كار را براي شان عار مي دانند، و اما وي همه روزه در كنار بقيه مشغوليتهاي سياسي اجتماعي اش مرتبا از روز اول تا حالا از سنگرهاي مقاومت دره صوف و عبدلگان و زارع وظيفه خبر رساني و گزارش دهي را ساده و صادقانه انجام مي دهد.
درود بر روح شهداي راست قامت دره صوف
سلام بر مردم شريف و مبارز دره صوف
حفيظ الله خرم ٣٠/٤/٢٠٢۰

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید