محمد عوض نبی زاده

محمد عوض نبی زاده فرزند غلام نبی کربلایی ولد احمدعلی از قریه ی نوی شاخه شاهی ولسوالی پنجاب بامیان که تا صنف ششم درمکتب ابتداییه تگا ب برگ اموزش دیده و ازصنف نهم لیسه صنایع کابل فارغ و از لیسه شبانه ی انصاری کابل سند فراغت بکلوریا و از دانشکده حقوق دانشگاه کابل سند لیسانس را گرفته است. نبی زاده پس ازهفتم ثور۱۳۵۷ شمسی به عنوان رئیس مطابع دولتی مقرر ومدت یکسال زندان را سپری ودر دوره های حکومت ببرک کارمل وداکتر نجیب الله والی بامیان، معین وزارت اقوام وقبایل ,معین اول وزارت امورملیتها , معین وزارت امورسرحدات و قبایل و ریس عمومی اداره امور ملیتهای شورای وزیران درمقام وزیرایفای وظیفه کرده ودرسال ۱۳۷۷ شمسی مدت یکسال بحیث قنسول سفارت دولت اسلامی افغانستان در مسکو کار نموده است. او عضویت کمیته ی مر کزی حزب دموکراتیک خلق و شورای مرکزی حزب وطن را داشته معاون و منشی شورای مرکزی ملیت هزاره نیز بوده است. از نبی زاده رساله های بنام جلد اول و دوم لهجه مروج مردم هزاره و اتنوگرافی اقوام هزاره واسناد جرګه ی سراسری مردم هزاره بچاپ رسیده و درسال ۱۳۹۰ شمسی جلد اول و جلد دوم مجموعه ی مقالات نبی زاده بشکل کتاب در کابل چاپ ګردیده وجلد سوم مجموعه مقالا ت و خاطرات او تاهنوز به نشر نرسیده است اما ده ها مقالات سیاسی و تحقیقی او دررسانه های بیرون مرزی وبرخی ان در داخل کشور به نشرمیرسند ضمنا در زمان ظاهر شاه و سر دار داود نیز برخی مقالات از زبانی المانی را ترجمه و در مجلات رسمی وقت بچاپ رسیده است.تقریبا مدت بیست سال است که همراه با همسر و یک پسر و پنج دخترش در خارج کشور زیست مینماید.

برګرفته از کتاب خاطرات سیاسی محترم سلطانعلی کشتمند صدر اعظم پیشین جمهوری دموکراتیک افغانستان

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید