نوشته ی :– محمد عوض نبی زاده یکی از دوستان قدیمی مرحوم شیر خان فرنود

محمد عوض نبی زاده

خبر درگذشت نابهنگام شیرخان فرنود مایه ی تالم و تاثربرای نزدیکان ,دوستان و شخص من ګردید وتاهنوز معلوم نیست که او به مرگ طبیعی مرده و یا توسط حلقات مافیای حاکم در حکومت به قتل رسیده است.شیرخان بنیانگذار کابل بانک به جرم پول شویی زندانی شد ولی مافیاهای قدرتمند سیاسی که کابل بانک در چنگالشان بود نه تنها مجازات نشدند بلکه به مقامات بلند دولتی در حکومت کرزی و اشرف غنی رسیدند. از انجاییکه شیرخان فرنود چندین سال قبل بعد از بازگشت از روسیه به افغانستان به مثابه یک غول اقتصادی در محافل مافیایی اقتصادی افغانستان وارد بازی گردید و در زدوبند با برادران کرزی و حسین فهیم برادر مارشال فهیم ,کابل بانک را تاسیس کرد. شیرخان فرنود تاجر ملی افغانستان و بنیانگذار کابل بانک شکار جنایت و چپاولگری گروه مافیای قدرت و ثروت وابسته به حلقات ما فیایی شدکه او بی خبر از بازی های کثیف و تعصبات قومی بجرم هزاره بودن در افغانستان در چنګال یک دسیسه غلطید ونتوانست خود را نجات دهد . چون کرزی و برادرش محمود کرزی بخش اعظم سرمایه ی کابل بانک را صرف انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی کردند حسین فهیم و دیګر شرکایش متباقی اوپول کابل بانک را دزدیدند و شیرخان فرنود را به جرم ورشکستگی کابل بانک قربانی نمودند .

من سالها قبل با شیرخان فرنود از نزدیک اشنا شدم درهنګامیکه او درسال ۱۳۶۲ شمسی متعلم صنف دوازدهم دریکی از مکاتب در شهر قندوز بود از طریق حاجی عبدالخالق ابغه ریس اقوام و قبایل سابق بلخ و یکی از نزدیکان شیر خان با اومعرفت پیداکردم .شیرخان فرنود از هزاره های اهل تسنن قندوز بود و در سال ۱۳۶۴ شمسی با استفاده ازیک بورسیه ای تحصیلی از سهمیه هزاره ها توسط وزارت اقوام و قبایل وقت برای تحصیل به اتحاد جماهیر شوروی سابق فرستاده شد و بعد از ختم تحصیل در مسکو به شغل تجارت مصروف گردید و دیری نگذشت که به یک غول اقتصادی تبدیل و نبوغ خارق العاده را از خود در ساحه تجارت به نمایش گذاشت.ګرچه نام اصلی او شیر خان نبود بلکه بنام برادرش که درجنګ کشته شده بودو تذکره برادرمتوفای خود را برای خودش ګرفته و در رسمیات بجای برادرش معرفی ګردیده بود در حقیقت نام اصلی خودش چیزی دیګری بود ګرچه در جریان تحصیل در شوروی دراوایل وضع اقتصادیش خوب نبود و در رخصتی های تابستانی چاینکهای نیکلی روسی را باخو د جهت فروش بکابل میاورد تا در کابل بفروش برساند چون وضع امنیتی زاد ګاه شیر خان در قندوز برایش امن نبود و نمیتوانست به قندوز برود و برای مدت سه سال رخصتی های سالانه خود را ازدوالی سه ماه در مهمانخانه وزارت اقوام وقبایل سپری میکرد تا این که اوضاع اقتصادیش بهتر شد و شیر خان فرنودبیک تاجرمعروف کشورمبدل ګردید.

با وجود اینکه شیرخان فرنودرا تمام غیر هزاره ها به صفت هزاره می شناختند ولی در حضور دیګران کمتر علاقه داشت که او راهزاره بګویند اما در میان هزاره ها خود را هزاره میدانست چنانچه که در ماه نوامبر سال ۱۹۹۵ میلادی من و جناب جنرال غلام سخی ظفری بخاطر انجام کار مشترک برای یک مسافرت کوتاه مدت در شهر مسکو اقامت داشتیم ومن در مسکوبا شیر خان فرنود تلفونی تماس ګرفتم که بعد از احوال پرسی ادرس محل بود وباش ما را در مسکو ګرفت وبا سپری شدن نیم ساعت نزد ما رسید و بعد از تعارفات معمول ګفت چند مدت در مسکو هستید وتا هر زمانیکه شما در مسکو هستید مهمان من باشید و و ما ګفتیم که برای ده روز در مسکو خواهیم بود و از هر دوی ما خواهش نمود که همراه ایشان به هوتل رسیه ی مسکو برویم و برای مدت ده روز اقامت در مسکو با مصارف ایشان در هوتل رسیه زیست نماییم در ضمن ګفت که کاکا من میخواهم همان قرضداریهای مهمانخانه دوران وزارت شما را که برایم لطف کرده بودید جبران کنم. باالاخره هردوی ما را از محل اقامت ما که در منزل یکی از دوستانم بود ذریعه دوعراده موترشخصی و امنیتی مسلح اول در دفتر کاریش و بعدادر هوتل رسیه منتقل نمود که او بعداز پرداخت بابت ده روزه اقامت ما در هوتل رسیه ازما اجازه رخصت خواست که فردا به دبی پرواز دارد. بار دوم در سال ۱۹۹۶ میلادی که فعالیت تجارتی شیر خان در دبی بود بخاطر حل مشکل حواله ی پولی یکی از دوستانم بنام حاجی غلام سخی فقیری از قوم دایمیرک یک نامه عنوانی شیر خان برایش نوشتم که ایشان با صمیمیت مشکل دوست مرا حل نمود البته از ان به بعد کدام نیازی پیدا نشد که با شیر خان فرنودتماس میګرفتم. با تاسف سر انجام شیرخان فرنود در چنگال مافیای سیاسی در کابل افتاد تا اینکه بگونه ای خیلی تراژیک در فقر و مظلومیت در زندان با هزار رمز و رازی که در سینه داشت جهان فانی را وداع گفت. قرار گزارشات موثق فرنود کارنوشتن کتابی را آغاز نموده بود تا از دسایس مافیای قدرت و چپاولگران ثروت پرده بردارد. حتما دستان خون آلود پشت پرده بخاطر جلوگیری از رسوایی های شان با کاربرد مواد زهری در غذایش به عمر این تاجر ملی افغانستان پایان بخشیده است تا راز های ناګفته شیرخان افشا نګردد.
روحش شاد و یادش گرامی باد!

بیست وششم – ماه – اګوست – سال – ۲۰۱۸ – میلادی

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید