شبکه‌ سراسری مردم هزاره: اشرف غنی احمدزی در یک اقدام غیر قانونی دیگر روند توزیع شناسنامه های برقی را آغاز کرد.

اشرف غنی احمدزی در یک اقدام غیر قانونی دیگر روند توزیع شناسنامه های برقی را آغاز کرد.

این درحالیست که در توزیع شناسنامه های برقی٬ قانون مصوب پارلمان افغانستان از سوی غنی احمدزی پشت پا زده شده است. احمدزی در موجودیت قانون نافذ از سوی پارلمان کشور٬ با صدور فرمانی ذکر واژه افغان در شناسنامه به عنوان هویت تمام مردم کشور را تحمیل کرده است.

شبکه‌ی سراسری مردم هزاره یک بار دیگر تاکید می‌کند که مردم هزاره تحمیل هویت جعلی “افغان” را نمی پذیرد و توزیع شناسنامه های برقی باید براساس قانون ثبت احوال و نفوس تصویب شده توسط پارلمان افغانستان توزیع گردد.
اشرف غنی احمدزی کسی که خود به شکل غیر قانونی و با تقلب٬ رای گوسفندی و زور “جان‌کری” کرسی ریاست جمهوری را غصب کرده است؛ صلاحیت این را ندارد تا در موجودیت قانون نافذ با اقدام غیر قانونی اش تفکیک قوا را زیر سوال ببرد.
شبکه سراسری مردم هزاره از تمام شهروندان کشور٬ گروه های سیاسی و جامعه مدنی می خواهد تا در برابر این عمل غیر قانونی اشرف غنی احمدزی  و دار و دسته اش بیایستند و نگذارند اعمال دیکتاتور مآبانه و غیر قانونی٬ شناسنامه هویتی یک ملت را تبدیل به سندبردگی سازد و به نفاق ملی دامن بزند.

شبکه سراسری مردم هزاره

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید