[follow_me]نویسنده: سخی زاهدی شهر مونشن 
به دنبال فراخوان جهانی برای سرنوشت 31 انسان در بند، هموطنان افغانستانی ساکن مونیخ دست به مظاهره زدند. راس ساعت نه و نیم صبح، در یکی از مزدحم ترین نقطه‌ای شهر مونیخ، جمعیت انبوهی متشکل از زنان، مردان وکودکان با در دست داشتن بنر،پلاکات  وپارچه های که دران شعار های گوناگون ازقبیل: 31 مسافر هزاره را رها کنید به زبان های آلمانی انگلیسی وفارسی بر روی آنها حک شده بود گردهم جمع آمدند وخواستار رهایی هرچه زودتر این اسیران دربند گردیدند.
 IMG_3870
شرکت کنندگان درراین تظاهرات که متشکل ازشخصیت های مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی واجتماعی واز اقوام گوناگون کشور بودند با قرائت مقاله، بیانیه وایراد سخنرانی پرداختند که ازآن جمله میتوان به بیانیه پر محتوای فدراسیون فرهنگی ترکان افغانستان که توسط رئیس آن فدراسیون محترم انجنیر عثمان دیلم وسخنان دردمندانه استاد ستار حبیب یک ازچهره های به نام کشور اشاره کرد.وهمچنین نقش پر رنگ خواهران فرهنگی را که بیشترین مقاله ها وبیانیه ها را به خوانش گرفتند باید ستایش بود. همه گویندگان به نحوی از وضعیت دردناک وآشفته  که مدت هاست گریبانگیر مردم ووطن شده است ابراز ناراحتی ونگرانی عمیق کردند وبویژه که حوادث وحشتناک وخونین روزهای آخیر ودراین بین حادثه‌ای غمبار 31 مسافر دربند بیش از همه مایه ای رنج ونادامیدی است.
 IMG_3735
مظاهره کنندگان با انتقاد شدیداز سیاست های چند پهلو وغیرشفاف دولت مردان اقغانستان نسبت به مردم  واز سهل انگاری وناتوانی اش درمهار ناامنی کشور ابراز تاسف ونارضایتی کردند وبخصوص از موضع انفعال وضعف دولت در قبال امنیت وسرنوشت اختطاف شدگان را شرم آور خواندند.و سرانجام شرکت کنندگان به قراءت قطع نامه پایانی  چند ماده ای از جامعه جهانی، ملل متحد، اتحادیه‌ای اروپا و دولت فدرال آلمان متقاضی شدند که توجه بیشتر نسبت به وضعیت پیچیده وبحرانی افغانستان نموده وازتمام گزینه های  ممکن برای تحت فشار قرار دادن دولت بی توجه کابل در قبال امنیت جان شهروندانش و آزادی 31 مسافر بیگناه استفاده جویند به تظاهرات شان خاتمه دادند. وضمناخاطر نشان ساختند که کوچک ترین غفلت حامعه جهانی در این مورد به معنی تولد یک افغانستان وحشتناک  که میدان تاخت وتاز تروریست‌ها ی آدمکش در کنار سوریه وعراق  بوده را شا هد خواهیم بود که آرامش تمام جهان را به مخاطره  انداخته که آنگاه پیشیمانی کدام سودی نخواهد داشت.

عکس: اسد همکار

IMG_3656 IMG_3679 IMG_3701 IMG_3760 IMG_3797 IMG_3809 IMG_3846 IMG_3850 IMG_3880

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید