تو خواب بودی
………………..
ساعت درست دوازده بار نواخت
تو هنوز در خواب بودی ودنیایت را کابوس ها می بلعیدند
تو خواب بودی و دهکده ات بیست ویک بار
درست بیست و یک بار زیرو رو شد
عقربه های زندگی به شدت چرخیدند
و نیاز ها سر به آسمان کشیدند
تو خواب بودی
و اینگار تورا تخت خواب بلعیده بود
منجمد شده بودی
واندام های سلسال مانندت را یخ زده بود
تو خواب بودی وشاید منتظر
تا ملاعمری از راه سر رسد
وچون بودای بامیان تکه تکه ات کند
و یا امیری افغانی، تورا در بازار کلکته بفروشد
واز قیمت ات هزار تن باروت بخرد
برای انفجار دیگری
بعد رویترز خبر کشف شدن جسدت را در جزایر جاکارتا چاپ کند
و دختری در نیلی
به یاد دیوانگی هایت شمع روشن کند
و بعد در سکوت
سکوت سکوت
خوراک موریانه ها شوی

20/10/2013
شهر ونیز ایتالیا

scocca l’ora

Dodici volte l’orologio ha rintoccato
e tu stavi ancora dormendo
mentre gli incubi inghiottivano il tuo mondo
Stavi ancora dormendo
e il tuo villaggio
ventun volte
proprio ventun volte è stato capovolto
Le lancette della vita girano velocemente
e i bisogni umani raggiungono il cielo
Stavi dormendo
Come se il letto ti avesse inghiottito
Eri congelata
Le tue membra pietrificate come Salsal
Stavi dormendo
Incubus
o forse eri in attesa dell’arrivo
di un nuovo mullah Omar
che ti faccesse a pezzi come
i buddah di Bamyan
oppure di un Abdul Rahman Khan
che ti vendesse come schiava
al bazar di Calcutta
dove con il tuo ricavo comprare
mille tonnellate di polvere da sparo
fino alla prossima esplosione
quando la Reuters
pubblicherà la notizia della scoperta
della tua salma
nelle isole di Jakarta
e poi una bambina
a Nili
per ricordare le tue pazzie
accenderà delle candele
ed infine tutto sarà silenzio
silenzio
silenzio

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید