با جنبش روشنایی مخالفت کنید و به چوکی برسید. اما مخالفت تان در حدی باشد که جنبش همیشه در میدان مبارزه با تبعیض به راه خود ادامه بدهد. چون اگر اعتراضی نباشد، چوکی هم نخواهد بود.

تقی امینی

جنبش جهانی روشنایی مخالف به چوکی و قدرت رسیدن کسی نیست، بلکه بر عکس خواهان شرکت واقعی (نه سمبولیک و به عنوان محلل سیاسی) همه در تصمیم گیری سیاسی است، و به دقت پشت پرده سیاست و تعاملات و معاملات به ظاهر پنهانی را زیر نظر دارد. آنانی که چند روزی در قدرت هستند، نیز طرفیت کاری شأن را نشان بدهند. این مردم به اندازه کافی هشیار است و «حتا از مسوولین هم جلوتر هستند» و قدرت تجزیه و تحلیل دارند و کار کردن و کار نکردن را به درستی درک میکنند.
آنانی که در قدرت هستند جایگاه شأن را با کسانی که در خیابانٍ اعتراض و مبارزه مدنی هستند اشتباه نگیرند و در رفتار سیاسی شأن و در جبهه گیری های شأن دقت کنند. آنها به اعتبار این مردم مسولیتی به عهده دارند که باید اجرا کنند. اعتراض و پرسش و کامنت حق مردم است و به نفع آنان است. آنان باید اعتراض مردم را شنیده و برای رسیدن مردم به عدالت کمک کنند نه اینکه مردم را به «سکوت» دعوت کنند و وضعیت بحرانی را عادی جلوه بدهند.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید