اخبار مردم هزاره
0

شب تاریک وجدان‌های بیدار

نگارنده: داوود سرخوش پیش از پرداختن به چند و چون جنگ و بررسی وضعیت پیش آمده، بر خود لازم می‌بینم…

مقالات
0

شب تاریک وجدان‌های بیدار

نگارنده: داوود سرخوش پیش از پرداختن به چند و چون جنگ و بررسی وضعیت پیش آمده، بر خود لازم می‌بینم…

حقوق بشر
پناهجویان