به انتخاب سردبیر
0

شما هم هوشیار باشید!

منبع: روزنامه اطلاعات روز مناسبات قومی و تنش‌های قومیت‌محور و -در پاره‌یی از مواقع- مذهبی‌محور، زمینه‌ی اصلی فعالیت‌های طالبان و…