0

دست‏های آلوده در افشار

نویسنده: عزیز رویش باز هم 22 دلو است. بازخوانی چند مفهوم: حادثه، فاجعه، خیانت، انتقام، نفرت، کینه، خشونت، خون، فریاد،…